4 września 2010

Konkurs cd...

Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w konursie na opowiadanie science fiction w świecie Alpha Centauri.
Świat nasz nie został jeszcze w pełni ukształtowany, dlatego też macie szerokie pole do popisu. Jednakże musicie pamiętać o kilku ograniczeniach. Przedstawiamy je poniżej.
-Fabuła opowiadania musi rozpoczynać się w sto lat po zasiedleniu układu Alpha Centauri (krótki zarys historii gry można znaleźć na stronie www.projektac.blogspot.com w zakładce O GRZE).
-Nie może być żadnych obcych inteligentnych form życia.

Tyle jeśli chodzi o ograniczenia, reszta to już Wasza wyobraźnia.

Regulamin konkursu w rozwinięciu newsa.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest strona www.projektac.blogspot.com.
2. Partnerami Konkursu są portal SCFI.pl i Portal-Pisarski.pl, zwane w dalszej części regulaminu Partnerami.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o niniejszy Regulamin.
4. Data rozpoczęcia i data zakończenia Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej www.projektac.blogspot.com
5. Adres strony internetowej konkursu: www.projektac.blogspot.com

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem danego konkursu może być każda osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1. Napisze opowiadanie SF w świecie Alpha Centauri i prześle je w terminie do 15 października 2010 r. do Organizatora na adres:akasan86@gamil.com (załącznik w formacie doc lub rtf).
2. Nie jest powiązany z Organizatorem ani nie jest członkiem jego rodziny.
3. Preferowane będą teksty od 4 stron A4, czcionką 12, Times News Roman, interlinia 1.

III. NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest opublikowanie tekstu na stronie Organizatora oraz nagroda rzeczowa, manga "Plastic Little" Satoshi Urushihara.
2. Wyboru najciekawszego opowiadania lub opowiadań spośród tekstów nadesłanych przez Uczestników Konkursu dokona Organizator.
3. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo niewyłonienia zwycięzcy konkursu.
4. Nagroda nie podlega zamianie na żaden jej ekwiwalent.
5. Zdobywca nagrody zostanie o tym powiadomiony w formie korespondencji e-mail.
6. Organizator i Partnerzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za uchybienia w procedurze konkursowej, w tym za przekroczenie terminów, jeżeli będą one miały miejsce z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora i Partnerów Konkursu.

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSÓW
1. Warunkiem udziału w Konkursach jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, pseudonimu, adresu e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
3. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska (pseudonimu) na stronie internetowej Organizatora oraz Partnerów.
4. Uczestnik Konkursu zezwala na nieodpłatne opublikowanie opowiadania w produktach z serii Alpha Centauri oraz na publikacje na stronie internetowej Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator ustanawia konto korespondencyjne akasan86@gmail.com dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia konkursu w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi.


Partnerzy konkursu


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

R E K L A M A